top of page
graduation 1.jpg

โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย

Admission and Enrollment

ตราโรงเรียน_final revise blue.png
admission 2.jpg

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. นักศึกษาชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบแว่นตา (การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ)

school 1.jpg

การรับสมัครเข้าเรียน

ค่าใบสมัครชุดละ 350.- บาท (พร้อมระเบียบการ)​

 • สั่งซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย หรือผ่าน line: @thaioptician

1.สำเนาใบวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

school 10.jpg

ค่าลงทะเบียนเรียน

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 50,000.- บาท

 • เมื่อเรียนจบได้สิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมฯ

 • ได้รับใบประกาศนียบัตรของของโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

* ตามเงื่อนไขว่าด้วยกฎระเบียบการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ (1สมาชิกต่อ 2 สิทธิ์)

 • ค่าลงทะเบียนเรียน 45,000.- บาท

 • ได้รับใบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมฯ

school 3.jpg

หลักกา

1.เป็นหลักสูตรอบรมระดับวิชาชีพเทคนิคช่างแว่นตาระยะสั้น

2.เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า  300 ชั่วโมง

3.เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

4.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นช่างประกอบแว่นตา หรือผู้ที่ทำงานเป็นช่างแว่นตาอยู่แล้วได้ศึกษาเพิ่มเติม

5.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการสถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระได้

6.เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานอาชีพ

ประเภทของผู้เรียน

1.ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ คือ ร้านแว่นตาที่ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานร้านแว่นตาจากทางสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย โดยทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้รับรองและแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.บุคคลทั่วไป คือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ

ตารางเวลาเรียน

1. สำหรับนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัส, วันศุกร์  เวลา 18.00 น. – 21.00 น.

2. สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น

หลักสูตร/เนื้อหา

1. กายวิภาคและสรีระวิทยาของดวงตา
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแสงและเลนส์ 
3. ความผิดปกติของตาที่เกี่ยวกับการหักเหแสง
4. การตรวจสายตาเบื้องต้น 
5. Objective Examination-Auto-Refractometer
6. Objective Examination-Retino 
7. Subjective Examination 
8. โรคตาที่มีผลต่อสายตาและการรักษา 
9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลนส์สัมผัส
10. เลนส์และคุณสมบัติพิเศษของเลนส์ 
12. การประกอบแว่นตา (Fitting Ophthalmic & Frame) และประกอบเลนส์ปริซึม
13. การดัดปรับแต่งแว่น
14. การซ่อมและย้อมสีเลนส์
15. การบริหารร้านแว่นตาและเทคนิคการขาย  
16. กฎหมายร้านแว่นตา
17. จริยธรรมและจรรณยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

สนใจสมัครเรียน?
ติดต่อเรา และเจ้าหน้าที่ฝ่าย Admission จะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด
 • Facebook
 • Line

ขอบคุณที่สนใจโรงเรียนฯของเรา เจ้าหน้าที่โรงเรียนฯจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดค่ะ

bottom of page