top of page
admission 3.jpg

FAQs คำถามที่พบบ่อย

เราช่วยคุณได้

ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมต้องทำอย่างไร

ประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญ ก. หรือสมาชิกวิสามัญ ของสมาคมฯ เป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน การพิจารณาคำขอให้เลขาธิการนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ต้องการสมัครเรียนต้องทำอย่างไร

ค่าใบสมัครชุดละ 350.- บาท (พร้อมระเบียบการ)​

  • สั่งซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย

  • หรือผ่าน line: @thaioptician

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาใบวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

เนื้อหาของหลักสูตรมีอะไรบ้าง

1. กายวิภาคและสรีระวิทยาของดวงตา
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแสงและเลนส์ 
3. ความผิดปกติของตาที่เกี่ยวกับการหักเหแสง
4. การตรวจสายตาเบื้องต้น 
5. Objective Examination-Auto-Refractometer
6. Objective Examination-Retino 
7. Subjective Examination 
8. โรคตาที่มีผลต่อสายตาและการรักษา 
9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลนส์สัมผัส
10. เลนส์และคุณสมบัติพิเศษของเลนส์ 
12. การประกอบแว่นตา (Fitting Ophthalmic & Frame) และประกอบเลนส์ปริซึม
13. การดัดปรับแต่งแว่น
14. การซ่อมและย้อมสีเลนส์
15. การบริหารร้านแว่นตาและเทคนิคการขาย  
16. กฎหมายร้านแว่นตา
17. จริยธรรมและจรรณยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

bottom of page