top of page

ประวัติความเป็นมา

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เป็นความคิดริเริ่มของกลุ่มร้านค้าแว่นตาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกันแปดท่าน มีการพบปะสังสรรค์กันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ผู้ประกอบกิจการแว่นตา พอนานเข้าก็มีความรู้สึกว่า ในจำนวนแปดท่านนี้แคบเกินไป และได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการแว่นตาและสังคมในวงการแว่นตา เป็นตัวแทนและส่งเสริมวิชาชีพ ทางด้านการแว่นให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น จึงได้มีการประชุมครั้งแรกขึ้นที่ภัตตาคารกิเลน มีผู้เข้าร่วมประชุมสามสิบกว่าท่าน และได้คัดเลือกคณะบุคคลขึ้นมาจำนวนสามสิบท่านให้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2519 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2519 ที่ประชุม ได้คัดเลือกคณะกรรมการถาวร 21 ท่าน ซึ่งมีคุณบุญเท่ง  โลพันธ์ศรี  เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสองร้อยกว่าท่าน  ณ  โรงแรมอินทรา การประชุมเป็นไปอย่างคึกคักและเรียบร้อยแสดงถึงความตื่นตัวของวงการแว่นตาที่จะเห็นวงการของเรามีความเจริญก้าวหน้า นับเป็นนิมิตอันดี มีบริษัทต่างประเทศได้ให้ความสนใจ และช่วยเหลือเรื่องการเงิน และเครื่องมือต่าง ๆ แก่สมาคมอย่างมากมายเกินคาด

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทยไทยมีอุดมการณ์ที่จะส่งเสริมการมิตรภาพ ภราดรภาพ และสัมพันธภาพขึ้นระหว่างหมู่สมาชิกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

img023.jpg

ด้านการส่งเสริมการศึกษาของสมาคมฯ
EDUCATION TRAINING  by the Thai Optometric Association

 ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมคณะกรรมการ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ เป็นหลักสูตร 3 ปี จบแล้วได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตและพัฒนา บุคลากรในระดับช่างฝีมือออกสู่วงการแว่นตา เพื่อสนองต่อความต้องการของร้านแว่นตา และสมาชิกของสมาคมส่งเสริมฯ

        นอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชม. ขึ้นอีกโครงการหนึ่ง เรียกว่า Dispensing

        ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ทางสมาคมส่งเสริมฯ กับกรมอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีเวลาเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต

img023.jpg

ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรช่างตรวจวัดสายตาให้กับสมาชิก เป็นหลักสูตรระยะสั้น 180 ชม. ชื่อโครงการ คือ Optician

        ในปี พ.ศ.2542 ทางสมาคมส่งเสริมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมหลักสูตรช่างแว่นตา ระยะสั้น 180 ชม. ชื่อโครงการ คือ Mini Optometry

        และในปี พ.ศ.2545  ทางสมาคมฯได้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จใช้ชื่อว่า โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.2545   โดยคุณบุญสืบ  ยศเมธา  เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน คุณวิไลรัตน์  วรรณกิจวิทย์  เป็นผู้จัดการโรงเรียนฯ และ ดร.กวี  โลพันธ์ศรี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

         ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้ผลิตบุคลากรทางช่างแว่นตาเพื่อสนองให้กับร้านแว่นตา บริษัทผลิตเลนส์ และกรอบ ในวงการแว่นตามีช่างแว่นตาที่ได้จบหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะรับใช้สังคมชาวแว่นตาต่อไป ช่างแว่นตาเหล่านี้ได้กระจายกันออกไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

img024.jpg
bottom of page