top of page

การตลาดดิจิตอล

Updated: Aug 16พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตลาดดิจิตอล ในงานชาวแว่นตาครั้งที่ 24 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น.สมาชิกฯสมาคมทุกท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านการกรอกฟอร์มนี้ (ไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ 1 สมาชิก) https://forms.gle/vvuNXSLhAsj2DRqZA


สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถ walk-in ได้หน้างาน (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด***)

แล้วพบกันนะคะ!!!

bottom of page